De digitale notaris geeft antwoord

Vraag: Kan ik een kind onterven?


Hans van HeterenAntwoord: Ja en nee. Onterven heeft namelijk twee gevolgen: iemand mag niet meebeslissen bij de erfenis en iemand krijgt niks van de overledene. Bij het onterven van een kind vindt dat eerste gevolg ook plaats (dus ja, onterven kan), maar het tweede niet helemaal.
Een kind kan namelijk een beroep doen op een wettelijke aanspraak in geld ter grootte van de helft van de waarde van wat het anders had gehad: de legitieme portie.


Vraag: Is alles wat ik met de notaris bespreek echt vertrouwelijk?


Pricilla van der VeenAntwoord: Ja, de notaris kan zelfs niet door de rechter gedwongen worden om te getuigen (een verschoningsrecht net als een arts en de advocaat). Wel heeft de notaris een zgn. “poortwachtersfunctie”, waarbij hij verplicht melding moet maken als hij vermoedt dat er sprake is van financieel criminele activiteiten; dit om te voorkomen dat de notariële tussenkomst als dekmantel wordt gebruikt.


Vraag: Is een werkgever verplicht om een financiële vergoeding te geven voor niet opgenomen vakantiedagen van een overledene?


Roland OttensAntwoord: Ja, de werkgever van de overledene is dit verplicht. Erfgenamen moeten daarvoor wel zelf contact opnemen met de betreffende werkgever.


Vraag: Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?


Sandra van GinkelAntwoord: In een testament bepaalt u wie uw erfenis krijgt als u er niet meer bent.
In een levenstestament is opgenomen wie u machtigt om uw financiële en/of medische zaken te regelen als u dat zelf niet meer wilt of kunt.


Vraag: De woning staat geheel of gedeeltelijk qua eigendom nog op naam van een overledene. Kan dit gewijzigd worden?


Hans van HeterenAntwoord: Ja, dat kan, namelijk door middel van een notariële akte en inschrijving van die akte bij het kadaster.


Vraag: Wij gaan samen een woning aankopen en financieren dat met spaargeld van ons beiden. Moeten wij dit vastleggen?

Roland OttensAntwoord: Het is goed om vast te leggen dat er eigen geld is geïnvesteerd, zeker wanneer de bedragen niet gelijk zijn.
Bij een verkoop of verdeling (bijvoorbeeld na (echt)scheiding)), maar ook bij overlijden, kan hier anders onenigheid over ontstaan. Soms is een bepaling hierover in een samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden het meest eenvoudig.


Vraag: Wij drijven onze onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF) en hebben geen contract. Is een schriftelijk contract verplicht bij een VOF?


Sandra van GinkelAntwoord: U bent als vennoten niet verplicht om afspraken over uw samenwerking op papier vast te leggen. Wij raden u aan om dit wel te doen. Dit voorkomt veel problemen, bijvoorbeeld bij de beëindiging van uw samenwerking.


Vraag: Ik heb een bedrijf. Hoe zit het met de erfbelasting als ik kom te overlijden?


Pricilla van der VeenAntwoord: Wanneer u komt te overlijden, behoort uw bedrijf tot uw erfenis. Onder voorwaarden kan gebruikt gemaakt worden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erfbelasting. De faciliteit houdt kortgezegd in dat uw bedrijf (gedeeltelijk) vrij van erfbelasting kan overgaan naar uw opvolger.


Vraag:Is alles wat ik met de notaris bespreek echt vertrouwelijk?


Hans van HeterenAntwoord: Ja, de notaris kan zelfs niet door de rechter gedwongen worden om te getuigen (een verschoningsrecht net als een arts en de advocaat). Wel heeft de notaris een zgn. “poortwachtersfunctie”, waarbij hij verplicht melding moet maken als hij vermoedt dat er sprake is van financieel criminele activiteiten; dit om te voorkomen dat de notariële tussenkomst als dekmantel wordt gebruikt.


Vraag: Zal ik in 2015 nog een schenking doen?


Pricilla van der VeenAntwoord: Het is vaak fiscaal gunstig om ieder jaar het vrijgestelde bedrag van de schenkbelasting te schenken. Zo neemt uw vermogen af zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden.  Bij uw overlijden beschikt u over minder vermogen en dus betalen uw erfgenamen minder erfbelasting. U kunt bijvoorbeeld schenken door geld over te maken op de rekening van de begunstigde of via een 'papieren schenking' bij de notaris.  Raadpleeg uw notaris.


Vraag: Ik wil graag de naam van mijn bv wijzigen. Kan ik dit eenvoudig bij de Kamer van Koophandel regelen?


Roland OttensAntwoord: Voor het wijzigen van de naam van een bv of een andere rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of een stichting) is een statutenwijziging nodig. De statutenwijziging moet in een notariële akte worden vastgelegd. De notaris die de notariële akte opmaakt zal in principe ook de naamswijziging bij de Kamer van Koophandel regelen.


Vraag: Een notaris neemt zomaar contact met mij op. Hoe kan ik controleren of de notaris echt een notaris is?


Sandra van GinkelAntwoord: Alle (kandidaat-)notarissen van Nederland zijn te vinden op de website www.registernotariaat.nl.
Personen die hier niet in staan, zijn geen (kandidaat-)notaris. Het kan ook voorkomen dat de naam van een notaris misbruikt wordt. In het laatste geval kunt u bellen met het notariskantoor om te controleren of er contact met u is gezocht.


Vraag: Kan ik iets opnemen in mijn (levens)testament, samenlevingsovereenkomst of  huwelijkse voorwaarden omtrent mijn huisdier?


Hans van HeterenAntwoord: Ja, dat kan. Om problemen achteraf te voorkomen kunt u een zogenoemde huisdierenclausule laten opnemen in uw akte.


Vraag: Ik kan de afspraken over de koop van een woning  niet nakomen. Wat gaat er nu gebeuren?


Pricilla van der VeenAntwoord: Als u op de datum waarop de woning moet worden overgedragen de koopprijs niet betaalt en /of niet komt opdagen om de overdrachtsakte bij de notaris te ondertekenen, bent u nog niet van de koop af. Bijna altijd staat in de overeenkomst, dat u dan een boete van 10% van de koopprijs moet betalen aan de verkoper. Bovendien kan de verkoper andere juridische stappen tegen u ondernemen, zoals schadevergoeding eisen.


Vraag: Ik ben geadopteerd. Ben ik automatisch erfgenaam van mijn biologische moeder?


Roland OttensAntwoord: Nee, door adoptie krijgt u nieuwe ouders en worden de wettelijke banden met uw biologische moeder verbroken. Uw biologische moeder kan u wel benoemen in haar testament.


Vraag: Moet een vereniging verplicht met een notariële akte worden opgericht?


Sandra van GinkelAntwoord: Nee, dat hoeft niet. Een vereniging die niet is opgericht met een notariële akte heet een informele vereniging. Nadeel van een informele vereniging is bijvoorbeeld dat de bestuurders hoofdelijk (naast) de vereniging aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de vereniging is aangegaan.


Vraag: Ik heb nog geld tegoed van iemand die is overleden, maar weet niet bij wie ik moet aankloppen.


Hans van HeterenAntwoord: Er zijn twee bronnen waar u moet beginnen. U kunt via www.centraaltestamentenregister.nl nagaan of er een testament is, en/of via de Rechtbank of er een verklaring van erfrecht is afgegeven. Vervolgens kunt u bij de betrokken notaris navraag doen en inzage krijgen in het testament of de verklaring van erfrecht.


Vraag: Mijn partner en ik zijn uit elkaar en gaan het huis verdelen. Moet de hypotheek dan ook worden verdeeld?


Pricilla van der VeenAntwoord: Ja, de bank moet hier zelfs toestemming voor geven. Zij beoordelen dat vaak als een geheel nieuwe hypotheek, en stellen alle eisen die daar normaal ook bij komen kijken. Er wordt wel eens “stiekem” verdeeld zonder de bank op de hoogte te brengen, maar hier zijn wel risico’s aan verbonden en het kan zelfs zo zijn dat de notaris daar niet aan mag meewerken.


Vraag: We wonen samen. Na mijn overlijden wil ik graag mijn spullen nalaten aan mijn partner. Wat moet ik regelen?


Roland OttensAntwoord: Samenwoners zijn niet automatisch erfgenaam van elkaar. Voor de gezamenlijke goederen kunt u een samenlevingsovereenkomst laten opstellen bij de notaris. Hierin bepaalt u dat die goederen bij uw overlijden naar uw partner gaan. Voor de goederen die niet gemeenschappelijk zijn, moet u allebei een testament maken.


Vraag: Wij hebben onenigheid over de verdeling van de erfenis. Moet ik naar een advocaat of kan ik ook naar de notaris?


Sandra van GinkelAntwoord: Dat hangt af van de mate van onenigheid.
Het nadeel van het inschakelen van de advocaat is dat alle erfgenamen dan eigenlijk ook gedwongen worden een advocaat in te schakelen.
Eén notaris die door alle erfgenamen wordt aangewezen om te bemiddelen werkt dan vaak beter, sneller en is goedkoper.
Het is dus de vraag of de bereidheid er is om samen één notaris aan te wijzen.


Vraag: Ik heb gehoord dat de (inkomsten)belasting over spaargeld wordt verhoogd. Zijn er in dat kader mogelijkheden om belasting te besparen?


Hans van HeterenAntwoord: Er zijn mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is het oprichten van een zogenoemde ‘spaartaks bv’. U gebruikt dan een deel van uw spaargeld als storting op de aandelen, zodat uw spaargeld in de bv komt te zitten.


Vraag: Hoe kunnen de belangen van een persoon, die afwezig of vermist is, behartigd worden?


Pricilla van der VeenAntwoord: In de wet is een regeling opgenomen dat er dan  een bewindvoerder door de rechter kan worden aangesteld.  Iedere belanghebbende kan dit bewind aanvragen.


Vraag: Hoe lang blijven notariële akten bewaard?


Roland OttensAntwoord: Eeuwig. Alle notariële akten die vanaf circa 1812 zijn gemaakt zijn er nog. De eerste 20-30 jaar liggen ze bij de notaris, daarna tot maximaal 100 jaar bij een centrale bewaarplaats in Winschoten en nog oudere akten liggen in het Rijksarchief.


Vraag: Kan ik aandelen in een B.V. verkrijgen zonder tussenkomst van een notaris?


Sandra van GinkelAntwoord: Sinds 1 januari 1993 is een akte van een Nederlandse notaris nodig. Anders zijn de aandelen niet aan u overgedragen.
Ook voor het verkrijgen van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen is een notariële akte vereist.


Vraag: Ik heb een woning gekocht waarbij asbest is verwerkt op het dak. Moet ik dit verwijderen?


Hans van HeterenAntwoord: Particulieren, bedrijven en (overheids-)-instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.


Vraag: Hoeveel bedraagt de ‘gewone’ jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting door ouders aan kinderen in 2016?


Pricilla van der VeenAntwoord: In 2016 bedraagt deze vrijstelling € 5.304 per kind. Voor deze schenking hoeft u geen aangifte voor de schenkbelasting te doen. Wilt u informatie over de ‘bijzondere’ vrijstellingen voor de schenkbelasting? Neem dan contact met ons op.


Vraag: Met een samenlevingscontract worden wij fiscaal partner. Dat heeft toch alleen maar voordelen?


Roland OttensAntwoord: Nee, het fiscaal partnerschap kent allerlei voordelen, maar kan ook nadelig uitpakken. Je kunt er bijvoorbeeld je zorgtoeslag door verliezen; ook kan het nadelig uitpakken bij bepaalde persoonsgebonden aftrekposten.


Vraag: Ik wil een schenking doen aan mijn kind, maar ik wil dat de schenking alleen voor mijn kind is en niet voor mijn schoonkind. Kan ik dat bepalen?


Sandra van GinkelAntwoord: U kunt bepalen dat de schenking gedaan wordt met toepassing van de zogenaamde uitsluitingsclausule. De schenking gaat dan behoren tot het privé-vermogen van uw kind en valt derhalve niet in een gemeenschap van goederen of onder een verrekenafspraak in huwelijkse voorwaarden.


Vraag: Ik heb geen kinderen en kleinkinderen en ben alleenstaand. Wie erven dan?Hans van HeterenAntwoord: In dat geval uw ouders, broers en zussen. Ook halfbroers en halfzussen erven mee voor de helft van een volle broer of zus. Ouders krijgen minimaal ieder een kwart erfdeel. In een testament bent u volledig vrij om van deze regels af te wijken.


Vraag: In 2017 is er weer een mogelijkheid om een belastingvrije schenking te doen van maximaal 100.000 euro voor het investeren in een eigen woning, door bijvoorbeeld een woning te kopen of af te lossen op de hypotheek. Kan ik niet al eerder schenken?


Pricilla van der VeenAntwoord: U hoeft niet te wachten tot 2017 om een schenking te doen aan iemand voor de eigen woning. U kunt onder voorwaarden namelijk in 2016 al bij een notariële akte schenken. De schenking heeft voor de schenkbelasting pas effect in 2017. Voor box 3 in de Inkomstenbelasting wordt wel direct rekening gehouden met de schenking.


Vraag: Ik wil iets geven aan een stichting; moet daar door de stichting belasting over worden betaald?


Roland OttensAntwoord: Nee, niet als de stichting een zogenaamde ANBI (afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Op www.belastingdienst.nl kunt u nazoeken of een stichting een ANBI is. U kunt in bepaalde gevallen zelfs uw gift ook aftrekken van uw eigen inkomen bij de belastingaangifte.


Vraag: Is er in 2016 iets veranderd in de erfbelasting voor kinderen die samen wonen met een ouder voor wie zij zorgen?


Pricilla van der VeenAntwoord: Ja, vanaf 1 januari 2016 is de ‘mantelzorgvrijstelling’ in de erfbelasting vervallen. Dat kan grote fiscale gevolgen hebben als er makingen in een testament zijn gemaakt ten gunste van de mantelzorger.


Vraag: Wat kan het nut zijn van een personeelsvereniging?


Roland OttensAntwoord: Behalve dat het goed is voor de saamhorigheid en dergelijke, is het voor de werkgever mogelijk om de bijdragen voor uitjes, lief en leed-kas, ziekenkas en personeelssportvereniging onbelast voor de loon- en inkomstenbelasting te verstrekken aan de werknemers.


Vraag: Ik doe een schenking aan mijn kind. De schenkbelasting die verschuldigd is, betaal ik ook. Heeft dat gevolgen voor de schenkbelasting?


Pricilla van der VeenAntwoord: Ja, dit heeft gevolgen. De schenking is dan ‘vrij van recht’. Als schenker betaalt u namelijk meer schenkbelasting dan uw kind zou moeten betalen. Dit komt omdat de belastingdienst het betalen van de schenkbelasting ook als een schenking ziet. Het bedrag van de schenking wordt daardoor hoger.

 
 

Contact

Kerkewijk 53
3901 EC  Veenendaal
T  0318-55 28 28
F  0318-55 33 44
info@ottensvalleinotaris.nl
ottensvalleinotaris.nl

BTW NL809586113B01
KvK 30127772

Volg ons

facebook_follow.pngtwitter_follow.pnglinkedin_follow.png